Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

INNOTEX CENTER UPC

Innotex Center

INNOTEX Center neix en 2013 com la integració de CTF UPC, l’Institut Intexter UPC i CRIT UPC. El Centre recull la llarga experiència industrial i de coneixement de tots tres centres. Són referent en R+D per a la indústria, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient.

INNOTEX CENTER compta amb capacitats tecnològiques transversals i expertesa en el desenvolupament de projectes en tres grans àrees:

TECNOLOGIA TÈXTIL

• Estructura i propietats de materials tèxtils.
• Biotecnologia tèxtil, aplicacions enzimàtiques i biopolimèriques a les fibres.
• Desenvolupament i aplicació de filaments elàstics.
• Disseny i fabricació de prototips de noves estructures de fils, teixits i no teixits per moda, llar, ús tècnic i intel·ligent.
• Aplicació de microcàpsules en el procés de filatura (aromes, medicaments, cohesionants, lubricants, humectants, fotoestabilitzadors i altres productes per conferir propietats específiques als materials).
• Innovacions en els processos de filat, blanqueig, tintura i acabat.
• Optimització i avaluació de detergents i aplicació de tensioactius i polímers sobre tèxtils.
• Construcció de maquinària tèxtil i equips de mesura i control.
• Anàlisi de fibres, fils, teixits i estructures no teixides. Dictàmens oficials de defectes.

ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT

• Estudi en planta pilot del tractament d'aigües residuals industrials i de procés (bioreactors de membrana, decoloració electroquímica, membranes).
• Reutilització i reciclatge d'aigües residuals. Recuperació de colorants. Eliminació de nutrients.
• Determinació de macro i micro contaminants sobre substrats tèxtils i aigües.
• Seguretat química d’articles tèxtils. Determinació química de productes tòxics sobre substrats tèxtils.
• Estudis de biodegradació de contaminants químics i d'inhibició dels processos biològics de depuració.
• Tractaments avançats de depuració d’efluents industrials.

TOXICOLOGIA I MICROBIOLOGIA MEDIAMBIENTAL I SANITÀRIA

• Investigació bàsica i aplicada en aspectes mediambientals: toxicologia i microbiologia.
• Seguretat i formulació de productes segons les directives europees.
• Detecció de biopel·lícules en superfícies, biodegradació de polímers i estratègies de desinfecció.
• Estudi dels canvis cel·lulars causats per l'acció de fàrmacs, contaminants i microorganismes.
• Ecotoxicologia dels contaminants químics i biològics en medi aquàtic i terrestre.
• Efectes fisiològics i histopatològics en organismes aquàtics.
• Mètodes de toxicitat in vitro amb cèl·lules i sistemes alternatius.
• Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb xenobiòtics.
• Desenvolupament de nous mètodes de toxicitat i viabilitat.
• Estudis de toxicitat, bioacumulació, biodegradació de possibles contaminants químics i biològics en productes industrials i materials diversos.
• Estudis i desenvolupament de biosensors.
• Anàlisi de biomarcadors específics.

INNOTEX CENTER arriba fins a la fabricació de prototips comercialitzables, ja que compta amb vàries plantes pilot industrials i un taller mecànic per a la construcció de prototips. Disposa d'una orientació transversal, que facilita l'aplicació multisectorial dels seus desenvolupaments. 

Junts compten amb més de 20 patents registrades, la majoria en explotació per part d'empreses, i una spin off.


Els sectors empresarials en els què INNOTEX Center ha desenvolupat la seva activitat són:

Aeronàutic Automoció CeràmicaConstrucció de maquinària tèxtil CosmèticEsports i oci FarmacèuticLaboratoris d’Anàlisi Ambiental Mèdic i sanitari QuímicSeguretat i protecció personalTèxtil

 

 

 

 

 

 

 

 


Principis actius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biocides

Auxiliars de subsectors

Detergents

Colorants i pigments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda i llar


http://www.innotex.upc.edu | innotex.center@upc.edu | +34 93 739 80 01

 • Tests ecotoxicològics per mesurar l'estrès en organismes  en el riu Ebre entre Ribarroja i la desembocadura

  El present estudi pretén caracteritzar els efectes biològics (biomarcadors) dels sediments contaminats sobre la fauna del tram baix del ríu Ebre  utilitzant una batería  de biomarcadors "in situ" i proves de toxicitat de laboratori. L’estudi dels biomarcadors  es dúu a terme  sobre tres diferents taxons: macro invertebrats bentònics, peixos i aus.

 • Samarreta per hiperhidròsics

  Disseny d’una samarreta que elimina les taques de suor de la roba, especialment pensada per a les persones amb hiperhidrosi.  La samarreta està composada per dues capes de teixit lligades amb una nova tècnica, de manera que formen entre totes dues una càmera d’aire que evapora i fa desaparèixer completament la suor, mantenint la roba seca en tot moment. El teixit que està en contacte amb la pell està fabricat amb finíssimes microfibres poroses, que li confereixen una alta comfortabilitat i que són d’alta conductivitat tèrmica i de gran capacitat d’absorció. A més, aquesta capa de teixit interna té un tractament que augmenta la transpirabilitat de la suor. Desenvolupat en col·laboració amb SUTRAN SL.

  Més informació

 • Biomonitorització de sòls contaminats: Avaluació del risc ecològic en comunitats d´invertebrats en diverses zones sel.leccionades de Catalunya

  Aquest projecte desenvolupa nous protocols per l´avaluació de la qualitat ambiental de sòls potencialment contaminats, basats en l´estudi experimental integrat dels seus efectes sobre éssers vius. Els mètodes experimentals han  complementat mètodes de laboratori i mètodes de camp.


  S´efectua un estudi integrat dels efectes de diferents sòls contaminats,  estudis de biomarcadors en organismes del sòl així com la correlació d´aquests  resultats amb la presència de contaminants específics i els paràmetres fisicoquímics del sòl. La investigació i desenvolpament de nous biossaigs han d´incloure la seva validació per comparació amb els existents, verificant que els resultats obtinguts són igualment vàlids, fiables, representatius, útils i reproduibles, i poden ser utilitzats com a eina  de pre-avaluació, avançant cap a  tecnologíes més sofisticades i de major cost a la vista dels resultats.


  El projecte inclou, la combinació de vàries disciplines: assajos de toxicitat en el laboratori, experiencia bioquímica en la determinació de biomarcadors (per exemple enzims hepàtics) en organismes de camp afectats pels contaminants en el sòl, experiència en tecnología química analítica en la determinació de la concentració de contaminants específics, i finalment verificació de l'eliminació fins a nivells acceptables, després d´actuacions de remei concretes.

 • Toxicitat i capacitat de disrupció tiroidea de compostos retardants de flama bromats

  En aquest projecte es fa el seguiment de la citotoxicitat i la toxicitat  en Daphnia magna de tres compostos retardants de flama bromats (HBCD, BDE-209 y TBBA). Els tres compostos avaluats presentaren una baixa citotoxicitat en la línia cel·lular utilitzada, la linia HepG2 derivada de hepatòcits humans. Es realitzant diferents treballs, de camp i de laboratori, per estudiar la biodisponibilitat del HBCD i del BDE-209 en barbs (Barbus graellsii). En el cas del BDE-209, es realitza un estudi del metabolisme “in vitro” utilitzant microsomes de rata, i s’observa  que la major contribució a la degradació del BDE-209 corresponia al CYP2B. Finalment, s’evaluaren diferents biomarcadors en una població de barbs exposats a un afluent contaminat per diferents congèners del polibromdifenileter (PBDEs) en el ríu Vero. Es fa  un seguiment del metabolisme de fase I, i de l’activitat d’alguns enzims anti-oxidants com són la glutatión peroxidassa i la glutatión reductassa, la DT-diaforassa, la GST , activitat que presentaven una correlació altament significativa amb la suma de PBDEs en el teixit.