Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

INNOTEX CENTER UPC

Innotex Center

INNOTEX Center neix en 2013 com la integració de CTF UPC, l’Institut Intexter UPC i CRIT UPC. El Centre recull la llarga experiència industrial i de coneixement de tots tres centres. Són referent en R+D per a la indústria, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient.

INNOTEX CENTER compta amb capacitats tecnològiques transversals i expertesa en el desenvolupament de projectes en tres grans àrees:

TECNOLOGIA TÈXTIL

• Estructura i propietats de materials tèxtils.
• Biotecnologia tèxtil, aplicacions enzimàtiques i biopolimèriques a les fibres.
• Desenvolupament i aplicació de filaments elàstics.
• Disseny i fabricació de prototips de noves estructures de fils, teixits i no teixits per moda, llar, ús tècnic i intel·ligent.
• Aplicació de microcàpsules en el procés de filatura (aromes, medicaments, cohesionants, lubricants, humectants, fotoestabilitzadors i altres productes per conferir propietats específiques als materials).
• Innovacions en els processos de filat, blanqueig, tintura i acabat.
• Optimització i avaluació de detergents i aplicació de tensioactius i polímers sobre tèxtils.
• Construcció de maquinària tèxtil i equips de mesura i control.
• Anàlisi de fibres, fils, teixits i estructures no teixides. Dictàmens oficials de defectes.

ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT

• Estudi en planta pilot del tractament d'aigües residuals industrials i de procés (bioreactors de membrana, decoloració electroquímica, membranes).
• Reutilització i reciclatge d'aigües residuals. Recuperació de colorants. Eliminació de nutrients.
• Determinació de macro i micro contaminants sobre substrats tèxtils i aigües.
• Seguretat química d’articles tèxtils. Determinació química de productes tòxics sobre substrats tèxtils.
• Estudis de biodegradació de contaminants químics i d'inhibició dels processos biològics de depuració.
• Tractaments avançats de depuració d’efluents industrials.

TOXICOLOGIA I MICROBIOLOGIA MEDIAMBIENTAL I SANITÀRIA

• Investigació bàsica i aplicada en aspectes mediambientals: toxicologia i microbiologia.
• Seguretat i formulació de productes segons les directives europees.
• Detecció de biopel·lícules en superfícies, biodegradació de polímers i estratègies de desinfecció.
• Estudi dels canvis cel·lulars causats per l'acció de fàrmacs, contaminants i microorganismes.
• Ecotoxicologia dels contaminants químics i biològics en medi aquàtic i terrestre.
• Efectes fisiològics i histopatològics en organismes aquàtics.
• Mètodes de toxicitat in vitro amb cèl·lules i sistemes alternatius.
• Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb xenobiòtics.
• Desenvolupament de nous mètodes de toxicitat i viabilitat.
• Estudis de toxicitat, bioacumulació, biodegradació de possibles contaminants químics i biològics en productes industrials i materials diversos.
• Estudis i desenvolupament de biosensors.
• Anàlisi de biomarcadors específics.

INNOTEX CENTER arriba fins a la fabricació de prototips comercialitzables, ja que compta amb vàries plantes pilot industrials i un taller mecànic per a la construcció de prototips. Disposa d'una orientació transversal, que facilita l'aplicació multisectorial dels seus desenvolupaments. 

Junts compten amb més de 20 patents registrades, la majoria en explotació per part d'empreses, i una spin off.


Els sectors empresarials en els què INNOTEX Center ha desenvolupat la seva activitat són:

Aeronàutic Automoció CeràmicaConstrucció de maquinària tèxtil CosmèticEsports i oci FarmacèuticLaboratoris d’Anàlisi Ambiental Mèdic i sanitari QuímicSeguretat i protecció personalTèxtil

 

 

 

 

 

 

 

 


Principis actius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biocides

Auxiliars de subsectors

Detergents

Colorants i pigments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda i llar


http://www.innotex.upc.edu | innotex.center@upc.edu | +34 93 739 80 01

  • Desenvolupament, conjunt amb dues multinacionals, de noves fibres per peces de protecció personal i fibres elàstiques per augmentar el confort dels tèxtils i la seva adaptabilitat a l'usuari.

  • Teixit Antibacterià

    Creació d’un teixit antibacterià que recull les propietats estructurals d’una fibra de base cel·lulòsica, capaç d'absorbir fluids i humitats, eliminar la mala olor, els picors i els fongs. Degut a què aquest teixit s'ha tractat amb zinc en comptes de plata, s'aconsegueix evitar els efectes secundaris a la pell, com ara dermatosis, fongs i picors. També és particularment útil per a les persones que pateixen hiperhidrosi i per a esportistes. En col·laboració amb SUTRAN, D.S.L.

  • Mètodes biològics per avaluar riscos ambientals de sustancies contaminants en ecosistemes fluvials mediterrànis.

    Aquest projecte pretén implementar els sistemes existents d’avaluació de la qualitat ecològica de les aigües fluvials característiques dels ríus mediterrànis  amb el desenvolupament  i aplicació d’un  sistema integral de monitoreig biològic in situ que proporcioni informació sobre la biodisponibilitat de contaminants i els seus efectes ecològics. Es porta a terme un estudi integrat de la bioacumulació d’aquests contaminants en diversos organismes, de les respostes específiques de toxicitat i de les relacionades  amb processos ecològics. L’utilització  de bioassaigs de camp  permet avaluar alteracions en la funció de l’ecosistema fluvial en base a  efectes en el consum de  la biomassa vegetal i detritus per part dels  macro invertebrats de la fauna fluvial mediterrània. L’ús de biomarcadors bioquímics i histopatològics en organismes permet caracteritzar la biodisponibilitat de contaminants i veure els efectos específics dels  compostos  amb un  mecanisme d’acció específic (disruptors endocrins, productes farmacèutics, pesticides). Els  bioassaigs indicats  són  contrastats i complementats amb  mètodes d’avaluació de la qualitat ecològica vigents, basats en estudis de diversitat d’espècies de macroinvertebrats i en proves de toxicitat  en laboratori. La informació obtinguda contribuirà decisivament a la millora de la capacitat predictiva i de diagnòstic dels problemes ambientals en els ecosistemes

  • Desenvolupament de tèxtils calefactors per aplicacions mèdiques.