Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

INNOTEX CENTER UPC

Innotex Center

INNOTEX Center neix en 2013 com la integració de CTF UPC, l’Institut Intexter UPC i CRIT UPC. El Centre recull la llarga experiència industrial i de coneixement de tots tres centres. Són referent en R+D per a la indústria, des de l'expertesa i trajectòria de col·laboració empresa-universitat en els àmbits tèxtil, toxicològic i del medi ambient.

INNOTEX CENTER compta amb capacitats tecnològiques transversals i expertesa en el desenvolupament de projectes en tres grans àrees:

TECNOLOGIA TÈXTIL

• Estructura i propietats de materials tèxtils.
• Biotecnologia tèxtil, aplicacions enzimàtiques i biopolimèriques a les fibres.
• Desenvolupament i aplicació de filaments elàstics.
• Disseny i fabricació de prototips de noves estructures de fils, teixits i no teixits per moda, llar, ús tècnic i intel·ligent.
• Aplicació de microcàpsules en el procés de filatura (aromes, medicaments, cohesionants, lubricants, humectants, fotoestabilitzadors i altres productes per conferir propietats específiques als materials).
• Innovacions en els processos de filat, blanqueig, tintura i acabat.
• Optimització i avaluació de detergents i aplicació de tensioactius i polímers sobre tèxtils.
• Construcció de maquinària tèxtil i equips de mesura i control.
• Anàlisi de fibres, fils, teixits i estructures no teixides. Dictàmens oficials de defectes.

ENGINYERIA DEL MEDI AMBIENT

• Estudi en planta pilot del tractament d'aigües residuals industrials i de procés (bioreactors de membrana, decoloració electroquímica, membranes).
• Reutilització i reciclatge d'aigües residuals. Recuperació de colorants. Eliminació de nutrients.
• Determinació de macro i micro contaminants sobre substrats tèxtils i aigües.
• Seguretat química d’articles tèxtils. Determinació química de productes tòxics sobre substrats tèxtils.
• Estudis de biodegradació de contaminants químics i d'inhibició dels processos biològics de depuració.
• Tractaments avançats de depuració d’efluents industrials.

TOXICOLOGIA I MICROBIOLOGIA MEDIAMBIENTAL I SANITÀRIA

• Investigació bàsica i aplicada en aspectes mediambientals: toxicologia i microbiologia.
• Seguretat i formulació de productes segons les directives europees.
• Detecció de biopel·lícules en superfícies, biodegradació de polímers i estratègies de desinfecció.
• Estudi dels canvis cel·lulars causats per l'acció de fàrmacs, contaminants i microorganismes.
• Ecotoxicologia dels contaminants químics i biològics en medi aquàtic i terrestre.
• Efectes fisiològics i histopatològics en organismes aquàtics.
• Mètodes de toxicitat in vitro amb cèl·lules i sistemes alternatius.
• Estudis bioquímics i enzimàtics relacionats amb xenobiòtics.
• Desenvolupament de nous mètodes de toxicitat i viabilitat.
• Estudis de toxicitat, bioacumulació, biodegradació de possibles contaminants químics i biològics en productes industrials i materials diversos.
• Estudis i desenvolupament de biosensors.
• Anàlisi de biomarcadors específics.

INNOTEX CENTER arriba fins a la fabricació de prototips comercialitzables, ja que compta amb vàries plantes pilot industrials i un taller mecànic per a la construcció de prototips. Disposa d'una orientació transversal, que facilita l'aplicació multisectorial dels seus desenvolupaments. 

Junts compten amb més de 20 patents registrades, la majoria en explotació per part d'empreses, i una spin off.


Els sectors empresarials en els què INNOTEX Center ha desenvolupat la seva activitat són:

Aeronàutic Automoció CeràmicaConstrucció de maquinària tèxtil CosmèticEsports i oci FarmacèuticLaboratoris d’Anàlisi Ambiental Mèdic i sanitari QuímicSeguretat i protecció personalTèxtil

 

 

 

 

 

 

 

 


Principis actius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biocides

Auxiliars de subsectors

Detergents

Colorants i pigments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moda i llar


http://www.innotex.upc.edu | innotex.center@upc.edu | +34 93 739 80 01

  • Aplicació de microcápsules a la filatura

    Desenvolupament d’un nou mètode d’aplicació de microcàpsules (com ara aromes, cosmètics...) durant el procés de filatura mitjançant la col·locació de les microcàpsules en els intersticis dels fils, abans d’impartir-se la torsió, permetent resoldre el problema de la permanència de l’efecte aportat, front als rentats successius. Aquest desenvolupament se situa en el marc d'un projecte del Plan Nacional de I+D, subvencionat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

  • Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

    INNOTEX CENTER/CFT ha dissenyat una nova estructura tèxtil, amb elasticitat controlada, que s’adapta al perfil dels peus sensibles, i que té memòria de forma, a partir de nous fils d’estructura complexa. Aquest teixit està especialment indicat per a persones diabètiques, les quals, degut a la més baixa sensibilitat als peus, pateixen llagues i problemes a la pell amb freqüència, degut al fregadís amb el calçat. A aquesta nova estructura se l’ha dotat de propietats bactericides (per evitar les olors dels peus), tractaments antivirus, antifongs, antialgues i antiespores, així com un sistema per escalfar el peu de manera regulada. El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’empresa Proorto, fabricant de teixits ortopèdics, que ja comercialitza al mercat aquest teixit.

  • Noves aplicacions de la fibra de cànem, especialment com aïllant en construcció i en automoció.

  • Toxicogenòmica per l'avaluació del risc ambiental: aplicació a disruptors de varis sistemes en el medi aquàtic

    La principal finalitat d´aquest projecte consisteix en identificar mitjançant una aproximació toxicogenòmica, nous efectes subletals en contaminants, clàssics i emergents, capaços de producir disrupció en tres importants sistemes endocrins RXR-dependents en organismes aquàtics, profunditzant al mateix temps en els seus mecanismes d´acció toxicològica. S´avaluen a mes a mes els efectes adversos a diferentes nivells d'organització (bioquímica, fenotípica, poblacional) induits per diversos compostos en dos models  utilitzats en toxicología aquàtica:  el desenvolupament embrionari/larvari  del peix zebra (Danio rerio) com a model de vertebrat; i  el creixement  i reproducció del crustaci Daphnia Magna com a  model d´invertebrat aquàtic.