Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CD6 UPC

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

L’activitat del CD6 es centra en desenvolupar recerca i aplicacions tecnològiques en el camp de l’Enginyeria Òptica i la Fotònica. Els investigadors son multidisciplinars en els camps de l’Òptica, Mecànica, Electrònica i Software del centre i treballen en quatres grans línies de recerca:

Metrologia òptica

Aplicacions làser, mesures de topografies superficials i rugositats, imatge per temps de vol, instrumentació òptica, interferometria de realimentació (self-mixing), mesura humana en 3D, projecció de franges, perfilometria confocal, deflectometria.

Disseny i simulació òptica

Disseny de sistemes òptics i sensors, il·luminació amb leds, instrumentació òptica, lents oftàlmiques, lents intraoculars, òptica activa, òptica adaptativa, desenvolupament de nova instrumentació.

Òptica visual

Biofisica, biofotònica, instrumentació òptica, òptica fisiològica, òptica oftàlmica, òptica Visual, sensors Shack-Hartmann.

Tecnologies Espectrals

Sensors d'imatge, sistemes hiperespectrals, sistemes multiespectrals, tecnologia del color.


L’Enginyeria Òptica és una tecnologia transversal, raó per la qual, el CD6 disposa d’un ampli ventall de clients ubicats en sectors tant diversos com:

Han desenvolupat noves aplicacions no invasives que permeten crear noves eines de diagnòstic, teràpies o tècniques quirúrgiques en el camp de la imatge 3D d’alta resolució, l’oftalmologia o la nova instrumentació tècnica.

 

Permeten l’adquisició d’informació a temps real, la visió en zones allunyades de l’espectre visible o càmeres d’alta resolució o alt rang dinàmic en el món de la indústria. Altres exemples de sensors òptics els trobem en els sistemes d’observació de la Terra, o en equips per a la detecció de contaminants.

 

 

 

Il·luminació, displays o pantalles (plafons d’informació en les autopistes, telèfons mòbils...) que combinen funcionalitat amb un consum energètic reduït. També s’ha treballat en la caracterització de fonts de llum, en el disseny de sistemes d’il·luminació (interiors de vehicles, enllumenat públic, etc.) i sistemes de senyalització (semàfors, plafons en autopistes, etc.).

 

 

 

 

Dispositius òptics per garantir la qualitat dels productes fabricats o per reduir costos durant els processos de manufactura. La utilització de tecnologies òptiques com el làser, ha obert la porta a millorar processos de tall o soldadura i a la fabricació de components mecànics a escala micromètrica.

 

 

 

 

 

Han desenvolupat dispositius òptics en la conducció de tot tipus de vehicles, sensors de pol·lució i contaminants, el control de la qualitat d’aliments, la biometria o la vigilància de fronteres.

Tecnologia CD6 1

http://www.cd6.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • Òptica adaptativa sense sensor per astronomia amateur

  Creació del primer sistema de mesura amb Òptica Adaptativa (AO), la qual permet la compensació a temps real de la distorsió de l'atmosfera en telescopis astronòmics de grans dimensions (mitjançant elements òptics actius), permetent una significativa reducció del cost de la mecànica del telescopi (en un 300%) i una millora de la qualitat de la imatge fins a nivells professionals. combinant tres innovacions. Aquest projecte ha donat lloc a una patent.

   

 • Desenvolupament de noves tècniques i instrumentació avançada per a la avaluació clínica de la qualitat òptica de l'ull i la mesura del color en aplicacions d'alt interès industrial

  L’objectiu és el desenvolupament de noves tècniques d’instrumentació avançada basada en sensors optoelectrònics d'imatge aplicable al camp de la millora de la visió: mesura de les aberracions oculars (millorant els sistemes actuals) i un nou sistema per l'avaluació objectiva de la llum difusa intraocular (no existint en l'actualitat cap sistema que pugui realitzar aquesta mesura). En tecnologia del color es desenvolupa instrumentació avançada per mesurar el color basat en sensors d'imatge.

 • Accumulated Sensor for Pollution

  Desenvolupament de nous processos industrials per dissenyar, fabricar i controlar la sensòrica de mesura qualitativa dels nivells de pol•lució acumulada en els medis externs basat en mesures qualitatives de tipus òptic. A mode de validació de la tecnologia, s’han desenvolupat aplicacions específiques com són la mesura de la pol•lució acumulada sobre els monuments i els edificis històrics, túnels de la xarxa viària.

 • Estudi i desenvolupament d'un mètode d'anàlisi en línia de les propietats de llisor superficial dels papers

  El projecte contempla el desenvolupament d'un mètode per mesurar la rugositat del paper basat en l'anàlisi del patró de Speckle en la superfície. La rugositat superficial és un paràmetre important en el paper i en el cartró destinats a la impressió ja influeix en la quantitat de recobriment i el mètode d'aplicació de la impressió.