Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

LEAM UPC

Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica

LEAM és expert en tècniques de control de soroll i vibracions així com la seva aplicació a l’entorn industrial i administratiu.
Les seves àrees d’expertesa més destacades són:

Control actiu de soroll

El control actiu de soroll és una tècnica que pretén atenuar un soroll indesitjat per interferència destructiva amb un camp acústic addicional (secundari), generat electrònicament.

Mesures amb antenes de micròfons

Una array o antena de micròfons és un dispositiu integrat per un conjunt de micròfons disposats estudiadament en diferents punts de l'espai, que mesuren el camp acústic de manera simultània. Això permet localitzar les fonts que l'han generat i comptabilitzar l'aportació que hi fa cada una. La disposició espacial dels micròfons pot ser linial, 2D o 3D, en funció de si vol conèixer-se una, dues o tres coordenades de la posició de la font respectivament.

Gestió del soroll ambiental

En el LEAM es treballa amb la caracterització sonora dels espais urbans i no urbans. És evident la relació entre el so (o soroll) i l'activitat humana, de manera que es pot esperar que es repeteixin certes fenomenologies que permetin establir un marc d'avaluació i actuació entorn al so (com per exemple la preservació acústica d'espais naturals) o soroll. En aquest sentit, les mesures de llarga durada, que permeten avaluar els nivells sonors al llarg de tot el dia, són una eina important que permet establir l'ambient nocturn de les zones. També es treballa amb la qualificació del so, doncs és reconegut que el Nivell equivalent i la ponderació A, paràmetres usuals de mesura segons la majoria de normatives, no permeten avaluar la totalitat de les situacions, i la seva correlació amb la molèstia no sempre és òptima.

Qualitat acústica en l'edificació

Consisteix en la reducció del soroll generat per les instal.lacions domèstiques, com poden ser les instal.lacions sanitàries, els ascensors i els sistemes de condicionament d'aire, per tal de dotar els habitatges d'un major confort.

Impacte vibroacústic d'infrastructures

Impacte acústic: A partir de mesures de soroll in situ, es valida el model informàtic mitjançant el qual es fa l'estudi de l'àrea afectada. A partir d'aquí, es fa l'estudi de les mesures correctores més adients per tal de disminuir l'àrea afectada o, en el seu cas, disminuir la població afectada, en col.laboració amb consultories ambientals, administracions etc.
Impacte vibratori : En l'actualitat no hi ha cap procediment normalitzat que permeti caracteritzar l'emissió vibratòria de les fonts (com trens, per exemple) ni caracteritzar la seva propagació en el terreny. LEAM treballa en l'actualitat en el desenvolupament i modelització de la propagació de vibracions en diferents configuracions de font-receptor i diferents tipologies de terreny, amb l'objectiu de poder definir una sistemàtica de previsió d'impacte de les vibracions d'infrastructures.

Control de l'emissió sonora

Aquest procés comença amb la identificació de les fonts de soroll i segueix amb l'anàlisi i determinació de la influència d'aquestes sobre l'emissió sonora. Finalment, s'estableixen les estratègies pel control de la contaminació per emissió acústica que provoca el producte per tal de fer-lo menys sorollós.


Els sectors empresarials amb els què treballen són:

Empreses que dissenyin o fabriquin productes en els què la baixa emissió acústica tingui un valor afegit o empreses amb processos sorollosos de fabricació o grans instal•lacions industrials.

 

 

Automoció, autobusos, aeroports, trens i vehicles en general.

 

 

 

Problemes d'aïllament, soroll d'instal·lacions, impacte acústic, càlcul de mesures correctores.

 

 

 

 

Suport a la gestió del soroll ambiental; mapes acústics, plans i solucions per a la reducció del soroll, impacte acústic i vibratori d'activitats, etc., així com establiment de metodologies i impacte acústic de grans infraestructures (carreteres, aeroports etc.).

LEAM és un Centre d'innovació tecnològica integrat dins el Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya.


http://leam.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • Aplicació de la tècnica de control actiu de soroll a sistemes de refrigeració  d'aerogeneradors

  En aquest estudi s'ha treballat amb un sistema de  control actiu format per un micròfon i un altaveu. L'objectiu principal del projecte ha estat l'estudi de la viabilitat d'aplicació del sistema, així com trobar la ubicació més adient d'ambdós transductors per aconseguir reduir el soroll de l'exterior del conducte.

 • Aplicació de la tècnica de control actiu de soroll a finestres, de forma que es permet la ventilació però no la transmissió de soroll.

  L'objectiu principal del projecte és la reducció del nivell de soroll, provocat per l'enlairament d'avions a prop d'un aeroport, a l'interior de l'habitatge mantenint la finestra oberta. El sistema de control actiu està format per una línia d'altaveus, instal·lats a l'exterior de la finestra, varis micròfons d'error situats a l'obertura d'una finestra del tipus oscilobatent, un micròfon de referència situat a l'exterior de la vivenda i una DSP. En aquest  projecte s'ha analitzat com entra el so a través de la finestra i s'ha estudiat la viabilitat d'aplicació del sistema de control actiu, així com les seves limitacions. Amb el sistema de control s'ha aconseguit reduir el nivell de soroll a l'interior de la vivenda en 2 dB utilitzant un sistema format per un altaveu un micròfon d'error.

 • Desenvolupament d’un sistema de discriminació automàtica de soroll d’aeronaus respecte d’altres sorolls d’origen urbà

  Un dels  problemes actuals dels sistemes de monitorització de soroll d'aeronaus és la influència en les mesures del soroll urbà generat pel trànsit i altres fonts. L'objectiu d'aquest projecte era dissenyar una antena de micròfons capaç de distingir el soroll generat pel sobrevol d'aeronaus del soroll urbà. L'antena de 3 metres ha d'estar situada al terrat de l'edifici més alt dels edificis circumdants i permet una reducció de fins a  6 dB de l'influència del soroll urbà sobre les mesures del soroll de les aeronaus.

 • Desenvolupament de sistemes de localització i caracterització de fonts de soroll.

  S'han realitzat diversos projectes en aquest àmbit per distingir i mesurar la potència acústica de fonts de soroll  específiques en presència de múltiples fonts de soroll. En un dels projectes es va determinar la potència acústica del pantògraf d'un tren d'alta velocitat distingint aquesta font de la resta, i en un altre es van localitzar i quantificar les fonts de soroll aerodinàmic sobre les pales d'un aerogenerador. En ambdós casos les experiències varen fer-se mitjançant antenes de linials micròfons.