Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Presentem una selecció dels projectes desenvolupats pels Centres membres de CIT UPC, dels més de 130 disponibles. Per tal de facilitar la cerca d'aquells mes relacionats amb els seus interessos, trobarà 3 filtres: cerca amb paraules clau; àmbits de les tecnologies i/o sector d’activitat. Per rebre informació complementaria, comentar detalls tècnics i qualsevol qüestió que pugui precisar, l'equip de desenvolupament de negoci de CIT UPC està a la seva disposició. Contacte

Cerca

Segona Veu

TALP UPC desenvolupa diferents tecnologies de la parla aplicables al sector mèdic, amb l’objectiu d’oferir un sintetitzador de veu, adaptat a pacients que han perdut -total o parcialment- la veu després d’un procés operatori que afecti a les cordes vocals. El projecte es desenvolupa amb el suport del programa INNPACTO i es desenvolupa conjuntament amb les Universidades de Vigo  i del Pais Vasco. El treball de TALP UPC es centra en adaptar la síntesi de veu a cada persona, aplicant models d'aprenentatge conexionista (p.ex. xarxes neuronals) al reconeixement automàtic de la parla de persones amb veu distorsionada, com a resultat d'una intervenció quirúrgica.

Veu 1 - Veu 2

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: TALP UPC

Desenvolupament d'un equip de modelització d'esllavissades

El Centre de disseny d’Equipaments Industrials (CDEI UPC) i CITCEA UPC han participat en el desenvolupament d’un nou equip de modelització d’esllavissades que té la capacitat de mesurar la temperatura i la pressió en la banda de tall i d’aplicar elevades pressions i velocitats de tall a la mostra de terreny analitzat. Això permetrà conèixer més a fons les característiques dels terrenys propensos a patir esllavissades per, per exemple, evitar construir-hi a sobre o en el seu entorn. A llarg termini, es reduirien els danys humans i materials provocats per la construcció d’edificis i obres públiques en terrenys inestables. L’equip desenvolupat permetrà experimentar el model termo-hidro-mecànic creat a l’Institut d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC (ETCG), i ha de permetre validar una teoria que permeti predir l’aparició d’esllavissades ràpides.

Desenvolupament d'un equip de modelització d'esllavissades

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: CDEI UPC

Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

INNOTEX CENTER/CFT ha dissenyat una nova estructura tèxtil, amb elasticitat controlada, que s’adapta al perfil dels peus sensibles, i que té memòria de forma, a partir de nous fils d’estructura complexa. Aquest teixit està especialment indicat per a persones diabètiques, les quals, degut a la més baixa sensibilitat als peus, pateixen llagues i problemes a la pell amb freqüència, degut al fregadís amb el calçat. A aquesta nova estructura se l’ha dotat de propietats bactericides (per evitar les olors dels peus), tractaments antivirus, antifongs, antialgues i antiespores, així com un sistema per escalfar el peu de manera regulada. El projecte s’ha desenvolupat en col·laboració amb l’empresa Proorto, fabricant de teixits ortopèdics, que ja comercialitza al mercat aquest teixit.

Nova estructura tèxtil per teixit ortopèdic

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: INNOTEX CENTER UPC

Compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció

Innotex Center/CTF, en col·laboració amb l’empresa Cotton High Tech (Cohitech) ha treballat en l’obtenció de les primeres compreses i tampons higiènics 100% cotó natural, reduïnt així el risc de picors, irritacions i al·lèrgies en pells sensibles, i amb el mateix poder d’absorció que les compreses i tampons convencionals. Aquest últim aspecte s’ha aconseguit a partir de la modificació reològica de les fibres, és a dir, de la seva disposició dins del producte, ja que és el factor que condiciona la transpirabilitat i el poder d’absorció dels líquids.

Compreses i tampons higiènics de cotó natural de màxima absorció

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: INNOTEX CENTER UPC

Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

CITCEA UPC ha dissenyat i construït un Convertidor Trifàsic Bidireccional per a ser utilitzat entre un sistema d’emmagatzemament d’energia basat en bateries o supercondensadors, i una Microxarxa experimental. Aquest convertidor permet integrar a la xarxa pública la generació, emmagatzemament i consum privats, de manera que aquests són vistos pel sistema públic com una entitat agregada intel·ligent capaç d’auto-abastir-se puntualment mitjançant el mode aïllat, però també de donar suport a la xarxa, entregar i consumir energia, en funció de les necessitats i/o carències del sistema elèctric públic. La generació, s’integra a prop del consum, de manera que contribueix a descarregar la xarxa de transport. Aquest equip ha estat desenvolupat dins del marc d’una licitació del CENER. CITCEA UPC disposa d'una rèplica de l’equip a les seves instal·lacions.

Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: CITCEA UPC

Sistema de diagnòstic intel·ligent per ultrasó per a detecció de fallides en maquinària industrial

El manteniment de la maquinària i el seu funcionament eficient són dues de les claus en els processos de producció industrial. L'aparició d'avaries o la necessitat de programar revisions afecten l'optimització de tota la cadena de producció, de manera que les empreses tenen especial interès en comptar amb sistemes de monitorització fiables i que no encareixin els costos.

El Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), ha desenvolupat un nou sistema de diagnòstic intel·ligent (autoalimentat, intel·ligent i capaç d'establir automàticament una xarxa sense fils que ajudi al control i al manteniment en maquinària rotativa) que utilitza senyals acústics per a la monitorització i el manteniment predictiu en maquinària industrial.

El nou model es basa en una sistema de sensors intel·ligents instal·lats al llarg de planta industrial, capaços de rebre el so provinent de cadascuna de les màquines monitoritzades i d'interpretar-lo en termes d'eficiència, oferint aquesta informació al personal encarregat del manteniment.

Més informació

Sistema de diagnòstic intel·ligent per ultrasó per a detecció de fallides en maquinària industrial

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: MCIA UPC

Nous sistemes d’emmagatzematge per a energia solar concentrada

El Centre de Transferència del Calor i Massa (CTTC UPC) coordina el projecte del Programa KIC InnoEnergy sobre sistemes d’emmagatzematge d’energia tèrmica (Thermal Energy Storage-TES) per a energia solar de concentració (Concentrated Solar Power-CSP), amb l’objectiu de reduir els alts costos de capital i de manteniment d’aquests sistemes, desenvolupant eines d’enginyeria d’anàlisi avançades, i proposant solucions òptimes i innovadores.
 
CTTC UPC ha finalitzat la versió beta de dos codis (STES i LTES), dues eines de simulació innovadores que permeten l’anàlisi tèrmica i fluídica detallada de sistemes d’emmagatzematge per calor sensible i latent. Els codis permeten: i)l'anàlisi de simulació avançat amb un temps computacional relativament baix, ii) la simulació d'una àmplia gamma de sistemes d'emmagatzematge (doble tanc, termoclina, etc.) iii) l’anàlisi dels diferents modes d’operació de la planta, iv) el tractament especial dels sistemes d’emmagatzematge per calor latent mitjançant material de canvi de fase encapsulat i v) l'anàlisi econòmica dels acumuladors d’energia per assolir un cost mínim d'inversió i de funcionament. (Credit photo: Gemasolar Central Tower CSP plant).

Nous sistemes d’emmagatzematge per a energia solar concentrada

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: CTTC UPC

Xarxes elèctriques intel·ligents per a entorns rurals

Els dies 4 i 5 de febrer CITCEA UPC va participar en la reunió de kick-off del projecte Smart Rural Grid finançat per la UE (FP7). L’objectiu del projecte consisteix en validar noves tecnologies i dispositius per a una gestió activa i intel·ligent de la xarxa elèctrica en entorns rurals. S’implicarà de manera directa als propis consumidors per a la gestió de la demanda elèctrica i es treballarà en el desenvolupament d’un sistema de previsions i de gestió dels desequilibris i de la congestió de la xarxa, per tal de simplificar i facilitar la integració de fonts d’energia renovables. S’espera poder donar resposta a serveis crítics per als usuaris en milisegons.


El projecte, que té una durada de tres anys, està coordinat per l’empresa Estabanell i Pahisa Energia, i compta amb un pressupost de 3,2 milions d’euros.

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: CITCEA UPC

Esfulladora d'espigues de blat de moro

El Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI UPC) ha dissenyat una màquina esfulladora que permet la mecanització del procés de neteja del blat de moro durant la seva recol·lecció. L'equip s'ha creat expressament per facilitar el procés de recollida d'aquesta gramínia a Equador, i en els treballs ha col·laborat la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) d'aquell país.

El nou dispositiu ha estat dissenyat i implementat pel Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI), centre membre de CIT UPC. Per a això investigadors de CDEI es van desplaçar fins a Equador, on van avaluar les possibilitats d'aplicar els seus coneixements i la tecnologia amb la qual treballa el centre a diversos cultius , com el cafè , el cacau i el blat de moro.

Més informació

Esfulladora d'espigues de blat de moro

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: CDEI UPC

La compatibilitat electromagnètica en els avions

El projecte europeu HIRF-SE, realitzat en els darrers quatre anys, ha desenvolupat mètodes de simulació numèrica per poder avaluar la compatibilitat electromagnètica d’avions i helicòpters tant en les fases de disseny dels vehicles com en la validació final per la certificació. La possibilitat de poder avaluar el comportament electromagnètic de l’estructura i el cablejat, tenint en compte els nous materials utilitzats en aeronàutica, abans de disposar del prototip final de la nau, permet reduir de manera considerable la costosa fase de certificació i qualificació dels aparells.

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica de la UPC ha treballat en aquest projecte en vàries tasques. Per una banda ha desenvolupat tècniques de post processat i de validació dels resultats de les simulacions. També ha participat en les diferents campanyes d’assaigs, realitzant mesures de parts d’helicòpters i avions no tripulats en els laboratoris del grup i col·laborant amb altres socis en la mesura completa d’un helicòpter en les instal·lacions d’Alenia, l’empresa italiana coordinadora del projecte.

Més informació

La compatibilitat electromagnètica en els avions

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: GCEM UPC

Tecnologia per a la traducció de patents

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC) ha col·laborat en el desenvolupament d'un conjunt d’eines per a la traducció de textos entre diversos idiomes, en temps real i d'alta qualitat. A partir de la hibridació entre gramàtiques sintàctic-semàntiques i traductors estadístics, TALP UPC ha creat una eina que permet la traducció automàtica de patents en tres idiomes (anglès, francès i alemany). Aquesta tecnologia s’ha desenvolupat en el marc del projecte Europeu MOLTO.

Tecnologia per a la traducció de patents

Més informació:

Jordi Martin
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 46 90
j.martin@upc.edu

Desenvolupat per: TALP UPC

Suspensió d'altes prestacions per a camions de diversos eixos

El Laboratori de Sistemes Oleodráulics i Pneumàtics (LABSON UPC) ha dut a terme en col·laboració amb l'empresa Gutmar, l'estudi i disseny d'una suspensió d'altes prestacions per a vehicles pesats i camions de diversos eixos (com ara camions de bombers, camions grua o camions de competició) i un banc d'assaigs per a suspensions.

 

El principal avantatge de la suspensió activa/semi-activa respecte a la passiva és que permet el control a cada roda de manera independent, permetent una millor adherència del vehicle al terreny i millorant la seguretat de la conducció. Gutmar SA fabrica i realitza el manteniment dels cilindres hidràulics de suspensió del vehicle tot terreny i és proveïdor de primer nivell del sector aeroespacial per a peces de precisió.

Més informació:

Enric Bosa
Desenvolupament de negoci

Tel.: +34 93 405 44 19
enric.bosa@upc.edu

Desenvolupat per: LABSON UPC