Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Tecnologies Mèdiques
Tecnologies Mèdiques
Tecnologies Químiques i de l’Alimentació
Tecnologies Químiques i de l’Alimentació
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)
Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC)
Tecnologies de l’Energia i del Medi Ambient
Tecnologies de l’Energia i del Medi Ambient
Tecnologies dels Materials
Tecnologies dels Materials

Tecnologies de la Producció

A l'àmbit de Tecnologies de la Producció s'inclouen:

 • Les tecnologies que afecten al disseny de producte: conceptualització, modelat, prototipatge, assajos i industrialització.
 • Les tecnologies que intervenen en el disseny, manteniment i control de plantes productives i maquinària.


Les nostres capacitats tecnològiques son:

 • Disseny de producte: conceptualització, modelat, prototipatge, assajos i pre-industrialització.
 • Disseny, desenvolupament i control de processos industrials i bens d’equip.
  -  Automatització de màquines i processos industrials. Automatització
     de processos sota control de computador.
  -  Comunicacions industrials. Sistemes de supervisió i adquisició
     de dades per processos industrials.
  -  Control digital amb microprocessadors i DSPs.
  -  Disseny de sistemes òptics i sensors. Aplicacions làser. Visió artificial.
 • Disseny d'equips, sistemes i instal·lacions per compatibilitat electromagnètica.
 • Monitorització on-line remota. Manteniment predictiu. Aplicació de tècniques en Intel·ligència Artificial per sistemes de diagnòstic.
 • Desenvolupament de tècniques de control del soroll i vibracions i comportament vibratori i acústic de maquinaria.
 • Desenvolupament de sistemes, components i instal·lacions fluidomecàniques, oleohidràuliques, pneumàtiques i termofluídiques.
 • Control de qualitat de producte 3D i 2D. Tècniques d’assaig no destructiu.
 • Avaluació de l’impacte ambiental: valoració de l’estratègia energètica del producte i del procés.
 • Sistemes de simulació per CAD. Anàlisis i modelatge d'elements finits.

 

 

 

Capacitats tecnològiques de CIT UPC:

              

RIS3CAT    Sistemes Industrials
Sistemes Industrials