Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CD6 UPC

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

L’activitat del CD6 es centra en desenvolupar recerca i aplicacions tecnològiques en el camp de l’Enginyeria Òptica i la Fotònica. Els investigadors son multidisciplinars en els camps de l’Òptica, Mecànica, Electrònica i Software del centre i treballen en quatres grans línies de recerca:

Metrologia òptica

Aplicacions làser, mesures de topografies superficials i rugositats, imatge per temps de vol, instrumentació òptica, interferometria de realimentació (self-mixing), mesura humana en 3D, projecció de franges, perfilometria confocal, deflectometria.

Disseny i simulació òptica

Disseny de sistemes òptics i sensors, il·luminació amb leds, instrumentació òptica, lents oftàlmiques, lents intraoculars, òptica activa, òptica adaptativa, desenvolupament de nova instrumentació.

Òptica visual

Biofisica, biofotònica, instrumentació òptica, òptica fisiològica, òptica oftàlmica, òptica Visual, sensors Shack-Hartmann.

Tecnologies Espectrals

Sensors d'imatge, sistemes hiperespectrals, sistemes multiespectrals, tecnologia del color.


L’Enginyeria Òptica és una tecnologia transversal, raó per la qual, el CD6 disposa d’un ampli ventall de clients ubicats en sectors tant diversos com:

Han desenvolupat noves aplicacions no invasives que permeten crear noves eines de diagnòstic, teràpies o tècniques quirúrgiques en el camp de la imatge 3D d’alta resolució, l’oftalmologia o la nova instrumentació tècnica.

 

Permeten l’adquisició d’informació a temps real, la visió en zones allunyades de l’espectre visible o càmeres d’alta resolució o alt rang dinàmic en el món de la indústria. Altres exemples de sensors òptics els trobem en els sistemes d’observació de la Terra, o en equips per a la detecció de contaminants.

 

 

 

Il·luminació, displays o pantalles (plafons d’informació en les autopistes, telèfons mòbils...) que combinen funcionalitat amb un consum energètic reduït. També s’ha treballat en la caracterització de fonts de llum, en el disseny de sistemes d’il·luminació (interiors de vehicles, enllumenat públic, etc.) i sistemes de senyalització (semàfors, plafons en autopistes, etc.).

 

 

 

 

Dispositius òptics per garantir la qualitat dels productes fabricats o per reduir costos durant els processos de manufactura. La utilització de tecnologies òptiques com el làser, ha obert la porta a millorar processos de tall o soldadura i a la fabricació de components mecànics a escala micromètrica.

 

 

 

 

 

Han desenvolupat dispositius òptics en la conducció de tot tipus de vehicles, sensors de pol·lució i contaminants, el control de la qualitat d’aliments, la biometria o la vigilància de fronteres.

Tecnologia CD6 1

http://www.cd6.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19