Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

GCEM UPC

Grup de Compatibilitat Electromagnètica

GCEM posa a l'abast de les empreses serveis d'assessorament i desenvolupament en recerca i innovació tecnològica en l'àrea d'EMC (Compatibilitat Electromagnètica), amb instal·lacions i equipaments adequats i un personal especialitzat per a la realització d’assaigs de Compatibilitat Electromagnètica i Seguretat Elèctrica.

Les seves àrees d'expertesa tecnològica són:

Assaig

Cambra anecoica per realitzar assaigs d’emissions radiada d’equips domèstics, industrials i de components d’automoció, així com assaigs d’immunitat radiada fins a 30 V/m. També el centre disposa d’instal·lacions per fer assaigs d’emissions i d’immunitat conduïda. Les mides de la cambra són: llargada 4.6 m x amplada 3.5 m x alçada 2.2 m.

Efectes sobre els éssers vius

GCEM elabora estudis sobre l’efecte dels camps electromagnètics sobre els éssers vius tant per a les empreses com els particulars. Per a cada cas s’estudia l’aplicació de la legislació vigent (reial decrets, directives europees, etc.) i es comparen els nivells mesurats amb les recomanacions tant nacionals com internacionals.

Assessorament

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica ofereix assessorament en diferents àrees:

- Disseny d’equips, sistemes i instal·lacions.
- Mètodes i procediments de mesura.
- Aplicació de directives europees, normativa internacional i procediments de certificació.
- Anàlisi dels efectes dels camps electromagnètics en els éssers vius.
- Disseny i gestió de laboratoris d’EMC.

Simulació numèrica per EMC

GCEM té la capacitat de transferir el coneixement actual que disposa en simulació numèrica a les necessitats reals que tenen les empreses del sector electrònic i de telecomunicació. La simulació numèrica en l’àmbit de la compatibilitat electromagnètica té un ampli espectre d’aplicacions en els desenvolupaments elèctrics i electrònics.

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica està integrat en la línia d’investigació d’Instrumentació Electrònica i Biomèdica del Departament d’Enginyeria Electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya.


GCEM desenvolupa les seves activitas en els sectors on s'utilitza equipament elèctric o electrònic que pot generar o veure's afectats per les interferències electromagnètiques com ara:

AutomocióAeronàuticaEquipament mèdicEquipament industrialElectrònica de consumElectrònica professional

En tots aquest sectors GCEM ofereix assessorament tant per al disseny electrònic com per a l’estudi de la normativa aplicable als diferents equips, al mateix temps que  posa a l’abast de les empreses les eines i instal·lacions pertinents per realitzar assaigs de compatibilitat electromagnètica i seguretat elèctrica.


http://www.upc.edu/web/gcem | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19