Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

LEAM UPC

Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica

LEAM és expert en tècniques de control de soroll i vibracions així com la seva aplicació a l’entorn industrial i administratiu.
Les seves àrees d’expertesa més destacades són:

Control actiu de soroll

El control actiu de soroll és una tècnica que pretén atenuar un soroll indesitjat per interferència destructiva amb un camp acústic addicional (secundari), generat electrònicament.

Mesures amb antenes de micròfons

Una array o antena de micròfons és un dispositiu integrat per un conjunt de micròfons disposats estudiadament en diferents punts de l'espai, que mesuren el camp acústic de manera simultània. Això permet localitzar les fonts que l'han generat i comptabilitzar l'aportació que hi fa cada una. La disposició espacial dels micròfons pot ser linial, 2D o 3D, en funció de si vol conèixer-se una, dues o tres coordenades de la posició de la font respectivament.

Gestió del soroll ambiental

En el LEAM es treballa amb la caracterització sonora dels espais urbans i no urbans. És evident la relació entre el so (o soroll) i l'activitat humana, de manera que es pot esperar que es repeteixin certes fenomenologies que permetin establir un marc d'avaluació i actuació entorn al so (com per exemple la preservació acústica d'espais naturals) o soroll. En aquest sentit, les mesures de llarga durada, que permeten avaluar els nivells sonors al llarg de tot el dia, són una eina important que permet establir l'ambient nocturn de les zones. També es treballa amb la qualificació del so, doncs és reconegut que el Nivell equivalent i la ponderació A, paràmetres usuals de mesura segons la majoria de normatives, no permeten avaluar la totalitat de les situacions, i la seva correlació amb la molèstia no sempre és òptima.

Qualitat acústica en l'edificació

Consisteix en la reducció del soroll generat per les instal.lacions domèstiques, com poden ser les instal.lacions sanitàries, els ascensors i els sistemes de condicionament d'aire, per tal de dotar els habitatges d'un major confort.

Impacte vibroacústic d'infrastructures

Impacte acústic: A partir de mesures de soroll in situ, es valida el model informàtic mitjançant el qual es fa l'estudi de l'àrea afectada. A partir d'aquí, es fa l'estudi de les mesures correctores més adients per tal de disminuir l'àrea afectada o, en el seu cas, disminuir la població afectada, en col.laboració amb consultories ambientals, administracions etc.
Impacte vibratori : En l'actualitat no hi ha cap procediment normalitzat que permeti caracteritzar l'emissió vibratòria de les fonts (com trens, per exemple) ni caracteritzar la seva propagació en el terreny. LEAM treballa en l'actualitat en el desenvolupament i modelització de la propagació de vibracions en diferents configuracions de font-receptor i diferents tipologies de terreny, amb l'objectiu de poder definir una sistemàtica de previsió d'impacte de les vibracions d'infrastructures.

Control de l'emissió sonora

Aquest procés comença amb la identificació de les fonts de soroll i segueix amb l'anàlisi i determinació de la influència d'aquestes sobre l'emissió sonora. Finalment, s'estableixen les estratègies pel control de la contaminació per emissió acústica que provoca el producte per tal de fer-lo menys sorollós.


Els sectors empresarials amb els què treballen són:

Empreses que dissenyin o fabriquin productes en els què la baixa emissió acústica tingui un valor afegit o empreses amb processos sorollosos de fabricació o grans instal•lacions industrials.

 

 

Automoció, autobusos, aeroports, trens i vehicles en general.

 

 

 

Problemes d'aïllament, soroll d'instal·lacions, impacte acústic, càlcul de mesures correctores.

 

 

 

 

Suport a la gestió del soroll ambiental; mapes acústics, plans i solucions per a la reducció del soroll, impacte acústic i vibratori d'activitats, etc., així com establiment de metodologies i impacte acústic de grans infraestructures (carreteres, aeroports etc.).

LEAM és un Centre d'innovació tecnològica integrat dins el Departament d'Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya.


http://leam.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19