Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

SEER UPC

Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable

SEER és un centre de referència a nivell internacional pel desenvolupament d’una nova generació de xarxes elèctriques intel·ligents de distribució de potència, amb l’objectiu d’aconseguir la integració a gran escala de les fonts d’energia renovables a la xarxa elèctrica.

SEER ofereix solucions al desenvolupament de les xarxes elèctriques intel·ligents amb nous sistemes d’integració basats en fonts d’energia renovables, processadors electrònics de potència, tecnologies de la informació i les comunicacions i sistemes avançats de control.

La tipologia de projectes en els què SEER té expertesa són, entre d'altres:

Disseny i assaig d’equips i sistemes per la connexió a xarxa de sistemes fotovoltaics o eòlics, així com de convertidors (alta eficiència -FV i EB, alta potència -EA).

Sistemes de control distribuït de xarxes intel·ligents.

Estudi de solucions per la millora de l'estabilitat de les xarxes elèctriques.

Modelat de noves tecnologies de generació.

Disseny d’equips i sistemes per microxarxes intel•ligents, per la millora de la qualitat de potència i per la protecció de xarxes intel·ligents.

Disseny i avavluació de sistemes de mesura i comptatge.

Anàlisi de l'impacte de la generació distribuïda en sistemes elèctrics.

Estudi de sistemes de connexió de sistemes eòlics d'alta tensió.

Així mateix SEER elabora dictamens tècnics de nous equips i sistemes  així com ofereix la possibilitat de representar a empreses en comitès tècnics io plataformes tecnològiques.


SEER desenvolupa les seves actvitats, dintre de l'àmbit de l'Energia, en els sectors següents:

Producció d’energia alternativa: Fotovoltaica, Eòlica de Baixa potència, Eòlica d’Alta potència i altres.Xarxes elèctriques intel·ligents.Demanda eficient d’energia elèctrica.

http://seer.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19