Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

LAM UPC

Laboratori d'Aplicacions Multimèdia

El Laboratori d’Aplicacions Multimèdia, LAM, va iniciar les seves activitats l’any 1987 amb la missió d’aplicar, de forma innovadora, les tecnologies de la informació i la comunicació a diferents àmbits professionals. El Laboratori centra la seva activitat en la l'adaptació de les tecnologies emergents a entorns amb característiques especials, i destina la seva recerca al disseny de solucions tecnológiques per a col·lectius professionals que tenen una activitat intensiva en el coneixement.

e-Terapia o e-Better

Recerques desenvolupades en els últims 6 anys relatives a teràpies inicialment en sanitat mental amb l'Hospital Sant Joan de Déu (les quals han donat origen a un model d'aplicació de les TIC des de l'atenció primària fins els tractaments especialitzats). La línea d'actuació més rellevant està vinculada a la teràpia de la disfàgia amb l'Hospital de Sant Pau de Barcelona (prototipus de model per la millora de la qualitat de vida dels pacients).

Sistemes de monitorització i avaluació de l'activitat.

Solucions adaptatives a la presentació i/o visualització de la informació relacionades amb l'activitat d'un col·lectiu o grup (integrades en la plataforma i-cell).

Hipermèdia adaptatiu i de recomanació

Recerca i els projectes pilot en els sistemes adaptatius. En els últims 5 anys s'ha desenvolupat un prototipus de sistema de referències basat en els clusters d'informació per la seva possible aplicació i integració en les plataformes CMS orientades a col·lectius especials, sobretot del sector de la sanitat mental. En un procés d'atenció sanitària es necessària la personalització dels continguts i de les tasques per cadascun dels agents que intervenen.

Sistemes transaccionals

Orientat a la integració del negoci en les activitats intensives en informació.

e-learning

La plataforma i-cell es el resultat de la integració de la recerca dels últims 6 anys del LAM en el àmbit de l'e-learning. Aquesta plataforma recull aportacions de l'I+D desenvolupat amb empreses e institucions en els camps de processos, qualitat, treball col·laboratiu, formació, etc. La plataforma s'emplea amb éxit en diferents projectes educatius i en els programes de formació permanent i de doctorat en els que participa el LAM.

Desenvolupament de CMS (Content Management System) de nova generació amb integració de WorkFlows (fluxes de treball)

Sistemes informàtics destinats a la gestió documental i de la informació. Els models actuals amb els que es treballa donen resposta a les necessitats dels LivingLabs i per tant tenen per objectiu integrar les necessitats de tots els agents que estàn presents en un process d'innovació.

Sistemes de presentació multipantalla

Realitat Augmentada

Ús de ma nua per a la manipulació dels objectes digitals en el camp de visió de una càmera de vídeo. Aquesta solució ha estat a l'avanguarda dels sistemes experimentals en Realitat Augmentada i va obtenir el reconeixement del Congres internacional més important en aquest camp (Siggraph 2009).


LAM és un laboratori obert i multidisciplinarii abasta un ampli espectre de disciplines tècniques i artístiques:

• Tecnologies pel treball col·laboratiu i mètodes distribuïts
• Tecnologia de seguiment i adaptació mètodes de visualització i representació de l’activitat.
• Tecnologia ubiqua i integració en plataformes mòbils.
• Tecnologia de processos i integració de models de qualitat ISO 9000 en processos de treball i aprenentatge
• Desenvolupaments pels punts de venda

 

• Aportacions a l’àmbit de les Ciències de la Salut, mitjançant la col•laboració de Centres Sanitaris i especialistes mèdics.
•  Mètodes de gestió de la integració de solucions TIC a la sanitat.
• Millora i simulació de processos.
• Desenvolupament de comunitats d’aprenentatge sanitàries.
• Desenvolupaments orientats a la teràpia a distància
• Entrenament cognitiu per la salut mental

 

 

 

• Edició, publicació i venda de continguts educatius.
• Plataformes per la formació enm Blended Learning.
• Sistemes d'avaluació i seguiment del progres de l'estudiants.
• Models per a l'adaptació de les plataformes d'elearning a les característiques dels col·lectius.
• Sistemes de formació intensiva per a gran quantitat d'usuaris.

 

 

 

 

• Exposicions i congressos virtuals.
• Televisió i video 2.0.
• Sistemes multipantalla.
• Punts d'informació.
• Aplicacions móbils.


http://lamupc.com/ | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19