Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Col·laboració Empresa-Universitat

CIT UPC té com a missió establir col·laboracions i vincles estables amb Empreses i Institucions que aportin un valor afegit al coneixement tecnològic de la UPC. Volem ser un aliat estratègic de les Empreses com a font de coneixement tecnològic i de talent.

La col·laboració es pot establir, entre altres, mitjançant dues vies:

1. Col·laboracions de caire industrial i tecnològic, en forma de Contractes d'R+D a mida de les necessitats empresarials. CIT UPC ofereix a les Empreses projectes tecnològics transversals, multidisciplinaris, “clau en mà”, com a solucions tecnològiques integrals.

2. Col·laboracions estables i de llarga durada que aprofundeixen en el coneixement mutu i que incrementen els beneficis per ambdues parts, mitjançant Convenis de Col·laboració i de Sponsors/Socis CIT UPC. La col·laboració general amb CIT UPC ofereix avantatges per l’Empresa en termes d'imatge, difusió, informació i assessorament personalitzat com ara:

 • Capacitat d’innovació i accés a les fonts de generació de coneixement tecnològic (accés al talent i al capital humà altament qualificat en la R+D) allà on aquesta es desenvolupa, en el marc d’una relació estable amb la Universitat.
 • Accés preferencial a xarxes nacionals i europees d’expertesa en innovació, i participació prioritària en convocatòries de finançament públic.
 • Experiència, trajectòria, rigor i excel·lència en recerca de la UPC, juntament amb el seu prestigi acadèmic.
 • Imatge: l’associació de la marca i imatge de les companyies a la de la UPC, i en particular amb CIT UPC a l’avantguarda en R+D,  atorga prestigi, impacte social i efectes positius per aquestes.
 • Estret vincle de compomís social i ètic: programes de Responsabilitat Social Corporativa.

Ambdues vies de col·laboració poden donar lloc a diferents tipus de bonificacions fiscals per les Empreses.

Informació

Deduccions fiscals en el cas de les donacions.

info.cit@upc.edu
T. +34 93 405 44 03

Informació sobre incentius fiscals al mecenatge

La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia, CIT UPC, és una entitat emparada en la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Sobre el règim fiscal dels Convenis de Col·laboració Empresarial en activitats d’interès general:

Conveni pel qual les entitats beneficiàries del mecenatge, a canvi d'un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuen en compliment de la finalitat o l'objecte específics de CIT UPC, es comprometen a difondre la participació del col·laborador en l'activitat esmentada. La difusió de la participació de col·laborador en el marc dels convenis de col·laboració no constitueix una prestació de servei.

Les quantitats satisfetes o les despeses realitzades tenen la consideració de despeses deduïbles en la determinació de la base imposable de l'impost de societats de l'entitat col·laboradora. La llei 49/2002, preveu les següents deduccions en cas de donacions i aportacions:

 • En el cas de donacions efectuades per persones físiques, l'import de la deducció, és del 25% a la quota íntegra de l'IRPF, sense excedir el 10% de la base líquida.
 • En el cas de donacions efectuades per persones jurídiques, els subjectes passius de l'impost sobre societats tenen dret a deduir de la seva quota íntegra, minorada en les bonificacions, deduccions per doble imposició i deduccions per incentivar la realització de determinades activitats, el 35%del valor de la donació realitzada.
  Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes per insuficiència de quota es podran aplicar a les liquidacions dels períodes impositius que concloguin als deu anys immediats i successius. Igual que en el cas de les persones físiques, cal tenir en compte que la base d’aquesta deducció no pot excedir el 10% de la base imposable del període impositiu, si bé les quantitats que excedeixin aquest límit es podran aplicar als períodes impositius que concloguin als deu anys immediats i successius.
Deduccions fiscals en Impost de Societats per activitas d'I+D+i

Poden beneficiar-se de la deducció de R+D+i les Entitats/Empreses residents en territori espanyol subjectes l’Impost de Societats que realitzin o financiïn activitats qualificades com de Recerca i Desenvolupament o Innovació Tecnològica d'acord a l’exposat en l’article 35 de la Llei d’Impost de Societats (RD 4/2004, de 5 de març, redacció segons modificació Llei 4/2008 de 23 de desembre).

Per a l'aplicació de la deducció es recomana l'aportació d'un informe motivat realitzat per una entitat de certificació amb l'acreditació de ENAC. Aquesta certificació proporciona seguretat jurídica total en l'aplicació de la deducció en l'impost de societats al tractar-se un informe de caràcter vinculant per a l'Administració Tributària.

 • Deducció per Recerca i Desenvolupament

La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses d'investigació i desenvolupament i, si escau, per les inversions en elements d'immobilitzat material i intangible exclosos els immobles i terrenys.

Es consideraran despeses d'investigació i desenvolupament els realitzats pel subjecte passiu, incloses les amortitzacions dels béns afectes a les citades activitats, quan estiguin directament relacionats amb aquestes activitats i s'apliquin efectivament a la realització d'aquestes, constant específicament individualitzats per projectes.

La base de la deducció es minorará en el 65 % de les subvencions rebudes per al foment d'aquestes activitats i imputables com a ingrés en el període impositiu.

Percentatges de deducció:

 • 25% de les despeses efectuades en el període impositiu per col·laboracions externes.
 • 17% addicional sobre la mitjana dels despeses dels 2 anys anteriors.
 • 25% per a despeses de personal + deducció addicional del 17% de l'import de les despeses de personal corresponents a investigadors qualificats adscrits en exclusiva a activitats de R+D.
 • 25% per a les inversions en immobilitzat material i intangible i fungibles.
 • Deducció per activitats d’innovació tecnològica

La base de la deducció estarà constituïda per l'import de les despeses del període en activitats d'innovació tecnològica, segons la definició actualitzada de la llei
 (ver Art. 35.2.b RD 4/2004 de 5 de març).

Percentatges de deducció : 12% de les despeses efectuades en el període impositiu.