Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Tecnologies dels Materials

 

 MATERIALS

 

CARACTERITZACIÓ AVANÇADA DE MATERIALS I PROCESSOS

 

ASSAJOS MULTIESCALA DE MATERIALS I ESTRUCTURES

Anàlisis de defectes i mecanismes de fallada, proves experimentals d'estructures, anàlisis multiescala de propietats mecàniques de materials i recobriments, proves estàtiques / dinàmiques a altes temperatures.

 

 

CARACTERITZACIÓ QUÍMICA I FUNCIONAL

Caracterització avançada de polímers, metalls, ceràmiques i composites, anàlisis nanomètriques de superfícies i reactivitat, estudis de corrosió i resistència al foc, toxicologia, microbiologia, biofilms i biodegradació, estudis in vitro i in vivo                                                                 d'implants.

 

 

SIMULACIÓ I MODELAT

Disseny de productes i prototipat, simulació d'estructures i processos de construcció, anàlisi d'elements finits, plasticitat computacional i nanomecànica, simulació de processos y optimització de temps.

 

DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS

 

 PROCESSAT

Aliatges lleugers i composites de matriu metàl·lica: pulvimetal·lúrgia, fosa, forja, formació, extrusió i laminació, injecció de polímers, extrusió, mescla, escuma, additius i reciclatge, híbrids de polímers metàl·lics i tècniques avançades d'unió, recobriments funcionals, tèxtils i composites.

 

 

PROTECCIÓ DE MATERIALS I SUPERFÍCIES  

Recobriments de protecció per corrosió, desgast i temperatura ,aïllament tèrmic / acústic, polímers ignífugs, modificació per plasma de superfícies biocompatibles / antibacterianes.

 

  

FABRICACIÓ AVANÇADA

Impressió en 3D, estereolitografia, sinteritzat làser selectiva, deposició de capes micro i nanomètriques, materials nanoestructurats i nanopartícules, processos avançats de monitoratge i control de qualitat (tecnologies espectrals, visió artificial).                                                                                        

 SECTORS D'APLICACIÓ

   

 

 

      Biotecnologia      Economia Circular       Construcció        Producció d'energia           Salut                  Transport