CIT UPC
 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACITAT


Acomplint la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, l'informem de que en el moment en què vostè facilita les seves dades de caràcter personal a FUNDACIÓ CIT UPC, aquestes són incorporades a un fitxer degudament inscrit, sota la responsabilitat i propietat de la Fundació CIT UPC amb les següents dades identificatives:

 

Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya
C / Jordi Girona 31, 08034 Barcelona
CIF / NIF: G-65497182
Telèfon: +34 93 405 44 03

 

Aquest fitxer té com a finalitat remetre-li el butlletí de notícies CIT UPC i informar-li d’activitats i noticies del seu interès, per la qual cosa podrà rebre qualsevol tipus de comunicació per correu electrònic o altres mitjans.

 

Aquestes comunicacions estaran sempre relacionades amb els serveis o interessos de CIT UPC i/o de la UPC o dels col•laboradors o socis amb els que aquesta entitat hagi assolit algun acord de col·laboració.

 

Amb l'acceptació d'aquestes condicions vostè autoritza a CIT UPC per a què les seves dades siguin enregistrades i tractades directament i/o facilitades a les empreses i/o institucions amb les que la Fundació hagi de relacionar-se per dur a terme els serveis sol·licitats.

 

D'acord amb la legislació vigent, vostè té el dret d'accés a la informació relativa a les seves dades contingudes als fitxers de la FUNDACIÓ CIT UPC, a la rectificació de les seves dades si són errònies i/o no estan actualitzades, a l’oposició al tractament de les seves dades amb finalitats de comunicació i a la cancel·lació de les mateixes una vegada acabada la relació i/o les finalitats per les que van ser enregistrades.

 

Si vol exercir qualsevol d’aquests drets, pot adreçar-se a la Fundació mitjançant un escrit, amb el títol DRETS LOPD per una de les vies següents (amb el seu nom i cognoms i nombre de DNI):

 

-   Per correu postal:   

Drets LOPD
Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia UPC
C/ Jordi Girona 31
08034 Barcelona

 

-   Per correu.e:    info.cit@upc.edu

 

 
 

 

 

 
 
 

Segueix-nos a

Twitter  Linkedin  You Tube
 
 

 
 

www.cit.upc.edu

info.cit@upc.edu

Tel. +34 93 405 44 03

 
 

Tecnio